Tiền thân & Hoạt động

VSAK - 10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc là một cộng đồng có tiềm năng cả về chất và lượng. Xa quê hương, xa gia đình, những người con Việt Nam viễn xứ tìm đến nhau trong các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao tự phát, có hàng trăm người tụ hội từ các vùng trên khắp Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nhằm nêu cao những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, du học sinh Việt Nam tại Hàn ...

Quá trình phát triển của Hội

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (gọi tắt là FVSAK) có tên tiếng Anh là Vietnamese Students' Assciociation in Korea